Regulamin

Regulamin zakupu biletów na konferencję online: Nowy Rok Tygrysa

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży elektronicznych biletów na wydarzenie: Nowy Rok Tygrysa, która jest konferencją online kierowaną do osób zajmujących się digital marketingiem oraz branżami pokrewnymi – zwanych dalej uczestnikami. Sprzedawcą i organizatorem jest agencja Tigers Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000822387, z siedzibą na al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, posiadającym NIP: 5213886898 i REGON: 385284795.
2. Plan konferencji oraz jest zakres, o którym mowa w ust. 1, są dostępne na stronie internetowej pod adresem roktygrysa.pl, będącej własnością sprzedawcy.
3. Sprzedaż biletów następuje przez Internet, poprzez zawarcie umów na odległość.

§2 Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin strony internetowej.
Strona internetowa – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Uczestnikowi na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny pod adresem https://rok.tygrysa.pl.
Sprzedawca, Organizator – firma Tigers Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000822387, z siedzibą w Q22 na al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, posiadającym NIP: 5213886898 i REGON: 385284795.
Umowa sprzedaży – umowa zawarta na stronie internetowej na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Uczestnikiem konferencji, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Uczestnika.
Uczestnik – każda osoba biorąca udział w konferencji, potwierdzony poprzez dokonanie zakupu biletu elektronicznego na konferencję za pośrednictwem strony internetowej.

§3 Kontakt ze sprzedawcą
Adres e-mail: hello@tigers.pl
Adres pocztowy: Q22, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

§4 Składanie zamówień i lista uczestników

Warunkiem dokonania przez Uczestnika zakupu biletu poprzez stronę internetową www.rok.tygrysa.pl jest wypełnienie odpowiedniego formularza i dokonanie zapłaty za pośrednictwem systemu płatności Przelewy 24 w terminie 48 godzin po złożeniu zamówienia.

1. Potwierdzenie przez sprzedawcę przyjęcia złożonego zamówienia skutkuje zawarciem umowy, w rozumieniu prawa cywilnego.
2. Uczestnik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, poprzez wypełnienie formularza konferencji. Płatność za Nowy Rok Tygrysa możliwa jest jedynie wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności Przelewy 24, chyba że Sprzedawca zgodzi się na płatność na podstawie faktury pro- formy w odpowiedzi na mailową prośbę Uczestnika.
3. Zakup biletu będzie dokonany po uiszczeniu zapłaty za ten bilet.
4. Strona rok.tygrysa.pl może umożliwiać zakup więcej niż jednego rodzaju biletu dla więcej niż jednego uczestnika podczas jednej płatności. Możliwość zakupu więcej niż jednego biletu i/lub dla więcej niż dla jednego uczestnika, jest zależne od decyzji Organizatora w kontekście konkretnej pojedynczej edycji Nowego Roku Tygrysa.
5. W przypadku zakupu biletów dla kilku uczestników, listę uczestników należy podać podczas dodawania biletu do koszyka lub drogą mailową, w zależności od wytycznych w formularzu zakupu biletów. Lista uczestników może zostać zmieniona (zamiana uczestników na innych) po dokonanym zakupie maksymalnie do 7 dni przed terminem konferencji. O zmianach w czasie krótszym niż 7 dni przed terminem konferencji Organizator decydować będzie indywidualnie.
6. Aby dokonać zmiany listy dodatkowych uczestników, Uczestnik dokonujący zakupu w imieniu grupy powinien zgłosić się do Organizatora drogą mailową na adres hello@tigers.pl.
7. Wymiana korespondencji między Uczestnikiem i sprzedawcą/organizatorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§5 Ceny biletów i płatność

1. Na stronie internetowej www.rok.tygrysa.pl widnieją ceny: brutto i netto. Ceny brutto zawierają
podatek VAT 23%.
2. Uczestnik po udanej płatności za bilet otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość
z potwierdzeniem płatności na adres mailowy podany w formularzu zakupu.
3. Na ten sam adres mailowy Uczestnik otrzyma również automatycznie wygenerowaną fakturę
za zakupiony bilet lub bilety.
4. Płatność może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności Przelewy 24.

§6 Realizacja zamówień

1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 Uczestnik otrzyma automatyczną odpowiedź e-mail z serwisu www.rok.tygrysa.pl stanowiącą potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży.
2. Przed Nowym Rokiem Tygrysa uczestnicy otrzymają również wiadomość mailową z informacjami organizacyjnymi i przypomnieniem o wydarzeniu.
3. Uczestnik otrzyma unikalny link kierujący do wideorozmowy na platformie Zoom lub innej, wskazanej przez sprzedawcę. Dostęp do konferencji on-line mogą mieć wyłącznie osoby, które wniosły płatność lub które zostały zgłoszone przez podmiot wnoszący opłatę za udział w konferencji.

§7 Materiały edukacyjne oraz załączniki

1. Materiały edukacyjne, prezentacje, nagrania oraz załączniki przekazane w trakcie trwania lub po konferencji Uczestnikowi stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej.
2. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją konferencji lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Sprzedawcy są zabronione, chyba że wynika to z odrębnych umów czy z odrębnych przepisów prawa.

§9 Zmiany terminu Nowego Roku Tygrysa

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu Nowego Roku Tygrysa w sytuacji zdarzeń losowych, nieprzewidzianych lub w wyniku awarii, czynników zewnętrznych. O ewentualnych zmianach uczestnicy będą informowani bezzwłocznie. W takiej sytuacji Uczestnicy będą mieć możliwość odebrania rekompensaty za zakupiony bilet w równowartości kwoty zakupionego biletu wg ceny na fakturze, o ile obie strony – Uczestnik i Sprzedawca – nie ustalą wspólnie inaczej.

§10 Ochrona własności intelektualnej

1. Wszelkie produkty oferowane lub udostępniane za pośrednictwem strony internetowej
www.rok.tygrysa.pl stanowią przedmiot ochrony zgodnie z prawem autorskim.
2. Uczestnik zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego za pośrednictwem konferencji materiałów osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do odsłuchiwanych lub nabytych przez niego produktów w sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Uczestnikowi.
3. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o naruszeniach, o których mowa §10 punkt 2, Sprzedawca wezwie Uczestnika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Uczestnika. W przypadku niedostosowania się Uczestnika do wezwania Sprzedawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Uczestnika wezwania, Sprzedawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia praw do produktu.

§11 Reklamacje

1. Uczestnik może kierować reklamacje drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §3 Regulaminu.
2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Sprzedawca poinformuje Uczestnika wysyłając wiadomość na adres e-mail Uczestnika podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

§12 Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy

1. Uczestnik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Uczestnika, złożonego w formie zasadniczo zbieżnej z wzorem, stanowiącym załącznik do Regulaminu, doręczonego Sprzedawcy na adres e- mail lub pocztowy wskazany w §2 Regulaminu.
3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Uczestnikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zakupi biletu.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia konferencji (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Sprzedawcy) Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaty w formie vouchera na kolejną edycję konferencji. Zwrot w postaci przesłania vouchera drogą mailową zostanie wykonany w terminie 14 dni.
5. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o rezygnacji z konferencji na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem konferencji Uczestnika, nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty, ani w formie vouchera ani zwrotu środków. Uczestnik może zwrócić się do Sprzedawcy o indywidualne rozpatrzenie sprawy drogą mailową na adres mailowy hello@tigers.pl.
6. W przypadku odwołania konferencji z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy wpłata zostaje zwrócona w całości w terminie 14 dni.
7. Zapisy ust. 3 nie mają zastosowania do Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W przypadku rezygnacji przez takiego Uczestnika z udziału w konferencji na mniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem konferencji Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty pomniejszonej o kwotę faktycznie poniesionych przez Sprzedawcę kosztów organizacji konferencji przypadającą na Uczestnika.

§13 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika podczas korzystania ze strony www.rok.tygrysa.pl jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie
z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności.

§14 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej sprzedawcy – www.rok.tygrysa.pl
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące po stronie
Uczestnika, które uniemożliwiają jego udział w konferencji online.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Sprzedawcy.

4. Zamówienia przyjęte do realizacji podlegają regulaminowi w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
5. Regulamin został opublikowany na stronie internetowej www.rok.tygrysa.pl w dniu 5 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/-a, odstępuję od umowy polegającej na moim uczestnictwie w Nowym Roku Tygrysa, które odbędzie się dn. 1-2 lutego 2022 r., przez firmę Tigers Sp. z o.o, Q22, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

Od Sprzedawcy oczekuję zwrotu pieniędzy/przeniesienia na inny termin (niepotrzebne skreślić). Powodem odstąpienia od umowy jest: ………

 

KLIENT(podpis) / SPRZEDAWCA (podpis)